แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สายงานการสอน

ครูผู้ช่วย
ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

สายงานบริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

สายงานบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

สายงานนิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ยังไม่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ