นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยและคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ สิบเอกศิรชัช สุทธิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน นายศุภธณิศร์ น้ำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และนางจรัชนันท์ แย้มวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิด