แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตำแหน่งครู : ว 9

PA 2/ส : ครู ไม่มีวิทยฐานะ
PA 2/ส : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
PA 2/ส : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA 2/ส : ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
PA 3/ส : แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา : ว 10

PA 2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
PA 2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
PA 2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA 2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
PA 3/บส : แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : ว 11

PA 2/ศน : ศึกษานิเทศก์ ไม่มีวิทยฐานะ
PA 2/ศน : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
PA 2/ศน : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA 2/ศน : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
PA 3/ศน : แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา : ว 12

PA 2/บก : รอง ผอ.สพท. ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA 2/บก : รอง ผอ.สพท. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA 2/บก : รอง ผอ.สพท. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
PA 2/บก : ผอ.สพท. ไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
PA 2/บก : ผอ.สพท. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ