การขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย : : : : : ปี พ.ศ. 2566 รอบทั่วไป


โปรดอ่านคำชี้แจง : ให้ผู้ที่ประสงค์งขอทราบผลคะแนนดำเนินการ ดังนี้

1
ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบ ผ่านระบบ Google Forms แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
ยื่นคำร้อง
2
สามารถตรวจสอบคะแนนผ่านระบบ หลังจากยื่นขอทราบผลคะแนน 3 – 5 วันทำการ
(เฉพาะผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอทราบผลคะแนนเท่านั้น ที่จะสามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบได้)
เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบคะแนน
3หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0 5346 5555 ต่อ 110